Thailand Web Stat Truehits.net
ตำแหน่ง :Sales Engineer

ตำแหน่ง : Sales Engineer
 
รายละเอียดงาน
- นำเสนอสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายให้กับลูกค้า
- ให้คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า (มีการสอนงานก่อนออกปฏิบัติงานจริง 3 เดือน)
- รายงานสรุปข้อมูลลูกค้าจากการเข้าพบลูกค้าและติดต่อประสานงานรายอาทิตย์
- ติดตามใบเสนอราคาเพื่อปิดการขาย รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเสมอๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,การวัดคุม,ครุศาสตร์ไฟฟ้า,เทคโนโลยีบัณฑิตย์,วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- วันทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.48 น.
- เงินเดือน 15,000 บาท
- ค่าคอมมิชชั่นต่อเดือนตามปริมาณการเข้าพบลูกค้า (เมื่อผ่านทดลองปฎิบัติงานขั้นต่ำ 2,000-4,000 บาท ตามยอดขาย (หลังจากการเข้าพบลูกค้า 3 เดือน)
- ค่าน้ำมัน ( Fleet Card )
- ค่าสึกหรอ (เมื่อนำรถส่วนตัวมาใช้ในการทำงาน)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสังคม ,กองทุนเงินทดแทน ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัสประจำปี ,เบี้ยขยัน ,ฟรีอาหารเช้า , หอพักบริษัทฯ,เงินกู้, ฯลฯ
 
สนใจสมัครงาน : ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณนันทิตา เบอร์โทร 0-2693-7005 #103
เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครงาน 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.วุฒิการศึกษา 4.รูปถ่าย
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก


ตำแหน่ง :พนักงานเสนอราคา

ตำแหน่ง : พนักงานเสนอราคา
 
รายละเอียดงาน
- จัดเตรียมเอกสารเสนอราคาให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันกับความต้องการของลูกค้า
- แนะนำการใช้อุปกรณ์และสินค้าเบื้องต้นให้กับลูกค้า
- ติดตามใบเสนอราคาที่ส่งให้กับลูกค้า
- จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเสนอกับผุ้บังคับบัญชา
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ
- ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน ละเอียดรอบคอบ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 
**วันทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.48 น.
 
สวัสดิการ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,เบี้ยขยัน,โบนัสประจำปี,ฟรีอาหารเช้า,หอพักบริษัท,เงินกุ้
 
สนใจสมัครงาน : ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณนันทิตา เบอร์โทร 0-2693-7005 #103
เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครงาน 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.วุฒิการศึกษา 4.รูปถ่าย
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก


ตำแหน่ง :พนักงานจัดส่ง

ตำแหน่ง : พนักงานจัดส่ง
 
รายละเอียดงาน
- ดำเนินการตรวจสอบสินค้าและเอกสารต่างๆ ก่อนส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
- ดำเนินการจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งวางบิลให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด และอยู่ในสภาพที่ดี
- รับเช็ค และตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของเช็คให้ถูกต้อง
- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
- จัดทำรายงานการส่งมอบสินค้าและเอกสารต่าง ๆ เสนอผู้บังคับบัญชา
- ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศชายอายุ 22 ปีขึ้นไป
- มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบ กระตือรือร้นสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีประสบการณ์จได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสังคม ,กองทุนเงินทดแทน ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัสประจำปี ,เบี้ยขยัน ,ฟรีอาหารเช้า , หอพักบริษัทฯ,เงินกู้, ฯลฯ
 
 
สนใจสมัครงาน : ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณนันทิตา เบอร์โทร 0-2693-7005 #103
เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครงาน 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.วุฒิการศึกษา 4.รูปถ่าย
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก


Your CV