Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     Digital Counter เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล ที่ใช้สำหรับแสดงผลของการนับจำนวนวัตถุหรือสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้จากการนับจำนวนของสัญญาณพัลส์ที่ได้รับเข้ามาจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น Proximity Switch, Encoder, Mechanical Contact, Limit Switch, NPN, PNP เป็นต้น โดยสามารถรับอินพุตได้เร็วถึง 10kHz (รุ่น CMT-007AN, CMP-N) เพื่อแสดงผลการนับจำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้ในการผลิตแต่ละครั้งจากการตั้งค่าเป้าหมาย (Target) ในการผลิตและจำนวนของชิ้นงานที่ผลิตได้จริง (Actual) ให้สอดคล้องกับ Target ที่ตั้งไว้ และมีการแสดงจำนวนผลต่างของชิ้นงานที่ตั้งเป้าไว้และผลิตได้จริง (Diff) เพื่อช่วยลดความผิดพลาด (Error) และควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล (Digital Counter) สามารถทํางานได้ทั้งเงื่อนไขการนับขึ้น (Count Up) และนับลง (Count Down) เพื่อใช้วางแผนในการผลิต ซึ่งในการนับจำนวน (Counter) ของวัตถุหรือชิ้นงานต่าง ๆ ที่ใช้เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล (Digital Counter) แล้วยังมีอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้งานกันโดยทั่วไปในการนับจำนวน (Counter) หรือรูปแบบการตั้งเวลานับชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรและแสดงผล (Hour Counter) ในงานภาคอุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์นับชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร (Hour Counter), Target Counter หรือ PLC+HMI เป็นต้น โดยในวันนี้จะขอยกตัวอย่างเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล (Digital Counter) รุ่น CMT-007AN ยี่ห้อ Primus ดังนี้
 
 
เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล (Digital Counter)
รุ่น CMT-007AN ยี่ห้อ Primus
หน้าจอแสดงผลของเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล (Digital Counter) รุ่น CMT-007AN ยี่ห้อ Primus


     จากบทความในหัวข้อ “การใช้งานเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล (Digital Counter) ร่วมกับ Proximity Switch และ Photoelectric Sensor” ที่ผู้บรรยายได้บรรยายที่ผ่านมาแล้วนั้น ทำให้ผู้อ่านทราบถึงคุณสมบัติและหลักการทำงานเบื้องต้น ดังนั้นวันนี้ผู้บรรยายจะขอบรรยายถึงการตั้งค่าโหมดการทำงานของเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล (Digital Counter) รุ่น CMT-007AN ยี่ห้อ Primus ในหัวข้อ “วิธีการตั้งค่าโหมดการทำงานการนับขึ้น (Count Up) - นับลง (Count Down) ของเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล (Digital Counter)” โดยสามารถอธิบายตามรูปการตั้งค่าดังนี้

     โหมดการทำงานการนับขึ้น (Count Up) - นับลง (Count Down) ของเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล (Digital Counter) รุ่น CMT-007AN ยี่ห้อ Primus
     อธิบายโหมดการทำงานการนับขึ้น (Count Up) - นับลง (Count Down) ของเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล (Digital Counter) รุ่น CMT-007AN ยี่ห้อ Primus ได้ 5 โหมด ดังนี้

     ตัวอย่างกราฟการทำงานของ เครื่องนับจำนวน (Digital Counter) รุ่น CMT-007AN ยี่ห้อ Primus
 
Normal (A+, B-) = เมื่อมีสัญญาณเข้ามาที่ IN A ค่าจะนับขึ้น และเมื่อมีสัญญาณเข้ามาที่ IN B จะนับค่าลง
 
Sum Up (A+, B+) = เมื่อมีสัญญาณเข้ามาที่ IN A ค่าจะนับขึ้น และเมื่อมีสัญญาณเข้ามาที่ IN B ค่าจะนับขึ้น
 
Sum Down (A-, B-) = เมื่อมีสัญญาณเข้ามาที่ IN A ค่าจะนับค่าลง และเมื่อมีสัญญาณเข้ามาที่ IN B จะนับค่าลง
 
And Up (A and B = Count +) = เมื่อมีสัญญาณเข้ามาที่ IN A และ IN B เข้ามาพร้อมกัน ถึงจะนับค่าขึ้น
 
And Down (A and B = Count -) = เมื่อมีสัญญาณเข้ามาที่ IN A และ IN B เข้ามาพร้อมกัน ถึงจะนับค่าลง

     จากกราฟการทำงานของเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล (Digital Counter) สามารถอธิบายโหมดการทำงานนับขึ้น (Count Up) - นับลง (Count Down) ได้ดังนี้
     • โหมดการนับขึ้น Count Up เป็นการนับสัญญาณพัลส์แบบนับขึ้น (Count Up) เพียงอย่างเดียว เมื่อมีการให้สัญญาณอินพุตกับตัว Counter หน้าจอแสดงผลของ Digital Counter จะนับตัวเลขโดยบวกขึ้นไปเรื่อย ๆ
     • การนับลง Count Down เป็นการนับสัญญาณพัลส์แบบนับลง (Count Down) เพียงอย่างเดียว เมื่อมีการให้สัญญาณอินพุตกับตัว Counter หน้าจอแสดงผลของ Digital Counter จะนับตัวเลขโดยบวกขึ้นไปเรื่อย ๆโดยลบลงไปเรื่อย ๆ
     • การนับขึ้นและนับลง (Count Up-Down) เป็นการนับสัญญาณพัลส์แบบนับขึ้น (Count Up) หรือนับลง (Count Down) ก็ได้ โดยจะอาศัยสัญญาณอินพุตอีกตัวที่เป็นตัวกำหนดว่าจะให้นับขึ้นหรือนับลง หรือจะใช้เป็นลักษณะนับแยกกันโดยกำหนดอินพุตให้เป็นตัวนับขึ้น และอีกอินพุตเป็นตัวนับลง

     โดยสามารถยกตัวอย่างการต่อใช้งานของ เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล (Digital Counter) รุ่น CMT-007AN ยี่ห้อ Primus ดังนี้

     ตัวอย่างการต่อใช้งานของเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล (Digital Counter) รุ่น CMT-007AN ยี่ห้อ Primus ร่วมกับ Proximity Sensor และ Photoelectric Sensor

รูปหน้างานและการต่อใช้งาน
 
     จากรูปหน้างานและการต่อใช้งานเป็นการนับจำนวนของเนื้อไก่สด โดยที่ Proximity Sensor จะจับบริเวณก้านแขวนเนื้อไก่สด และ Photoelectric Sensor จะจับเนื้อไก่สด โดยที่ Sensor ทั้งสองต้องทำงานพร้อมกันถึงจะนับจำนวนเนื้อไก่สดได้ตามโหมดการนับ And Up (A and B = Count +)
 
     เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล (Digital Counter) สามารถกำหนดฟังก์ชั่นต่าง ๆ ได้จากหน้าเครื่องและเลือกการใช้งานได้หลากหลาย เช่น เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ แสดงผลด้วยตัวเลข 7-Segment แบบ Real Time มองเห็นและอ่านค่าได้ชัดเจน ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด ฟังก์ชั่นการใช้นับจำนวนเก็บบันทึกค่าการนับด้วย FRAM สามารถ Link กับ Computer หรือ PLC ได้ทาง RS-485 และสามารถ Monitor, Logging, Edit ค่าได้
 
     จากคุณสมบัติดังกล่าวและตัวอย่างการต่อใช้งานเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล (Digital Counter) รุ่น CMT-007AN สามารถบอกถึงข้อดีของการใช้งานเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล (Digital Counter) ได้ดังนี้
     • มีความความแม่นยำในการนับจำนวนชิ้นงาน
     • สามารถรับอินพุตได้หลากหลายจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น Photoelectric Sensor, Photo Switch, Proximity Switch, Encoder, Contact, NPN, PNP เป็นต้น
     • โหมดการทำงานให้เลือกใช้ 11 โหมดการทำงาน
     • มี Digital Input (Dry Contact) สำหรับ Reset ค่าได้
     • สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ท RS-485 MODBUS RTU
 
     ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
 
นับจำนวนการผลิตกระเบื้อง นับจำนวนคนเดินผ่าน
เครื่องตรวจจับโลหะ/สแกนโลหะ
นับจำนวนรถ

Hour Counter อุปกรณ์นับชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร Digital Preset Counter เครื่องนับจํานวนแบบดิจิตอล Increment Encoder ø50 mm. Photoelectric Sensor Proximity Switch

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK