Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     การวัดอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมพลาสติก ฯลฯ โดยส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่มีทั้งแบบสัมผัสและแบบไม่สัมผัสกับชิ้นงาน เช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ Thermocouple, RTD (PT100), เกจวัดอุณหภูมิ (Pressure Gauge), เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer), เครื่องวัดอุณหภูมิพื้นผิวแบบไม่สัมผัส (Infrared Thermometer) หรือใช้งานเครื่องบันทึกอุณหภูมิ-ความชื้น Data Logger เป็นต้น เพื่อนำอุณหภูมิที่วัดได้ไปควบคุมในกระบวนการต่อไป
 
     ปัจจุบันในงานการวัดอุณหภูมิ (Measurement Temperature) ได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้ง่ายต่อการดูค่าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Computer หรืออุปกรณ์สื่อสารที่สามารถดูค่าแบบ Online ด้วยระบบ Cloud ผ่านมือถือ Smart Phone ได้ โดยระบบ Cloud คือ เครื่องมือหรือการบริการ System Host (ระบบที่เป็นตัวกลางไว้ควบคุม System อื่น ๆ) ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ในการเก็บข้อมูล มีความเสถียรสูงและมีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัย สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้าได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในงานอุตสาหกรรม ช่วยให้เราสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปบริหารจัดการการผลิตให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพตามที่คาดหวังและสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
     โดยวันนี้ผู้บรรยายจะขอยกตัวอย่างเครื่องควบคุมอุณหภูมิและแสดงผลแบบดิจิตอลสำหรับตู้แช่หรือเครื่องทำความเย็น (Digital Refrigerator Controller) หรือ Defrost Controller รุ่น DEF-01-Series ยี่ห้อ Primus ที่สามารถดูค่าอุณหภูมิผ่านมือถือ (Smart Phone) ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 
    เครื่องควบคุมอุณหภูมิและแสดงผลแบบดิจิตอลสำหรับตู้แช่หรือเครื่องทำความเย็น (Defrost Controller) หรือ Defrost Controller รุ่น DEF-01-Series เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้แช่และระบบทำความเย็นที่มีขนาดเล็ก (Mini Temperature Controller) ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งในตู้แช่หรือเครื่องทำความเย็นที่มีฟังก์ชั่นการละลายน้ำแข็ง (Defrost) ทำหน้าที่ในการประมวลผลสัญญาณ (Input) ที่รับเข้ามาจากตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) ประเภท Thermistor ชนิด NTC, PTC ในตัวเดียวกัน ซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิในย่านติดลบได้ดี (-40 ถึง 130 ํ C) โดยการควบคุมสามารถควบคุมได้ทั้งระบบความร้อนและระบบควบคุมความเย็น ดังนี้
 
     ระบบความร้อน คือ Output ของ DEF-01-Series จะทำงานเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า Setpoint และควบคุมแบบระบบความเย็น คือ Output จะทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า Setpoint มี Alarm ให้เลือกหลายแบบตามต้องการ โดยสามารถตั้ง Alarm แบบ Deviation คือ วิ่งตาม Setpoint หรือแบบ Absolute คือตั้งค่าอุณหภูมิตามที่เรากำหนด ซึ่งมี 4 Relay Output สำหรับควบคุม Compressor พัดลม, การละลายน้ำแข็ง (Defrost) และ Auxiliary Relay
 
     ระบบควบคุมควมเย็น DEF-01-Series จะทำการวัดอุณหภูมิเพื่อควบคุมการทำงานของ Compressor Relay เพื่อสั่งให้ Compressor ทำงานจนอุณหภูมิลดลงถึงค่า Setpoint ที่ตั้งไว้และจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าค่า Setpoint + Hysteresis หากตั้งค่าการทำงานเป็น Heat Mode จะทำให้ Compressor Relay ทำงานตรงข้ามกัน
 
     นอกจากนี้ เครื่องควบคุมอุณหภูมิและแสดงผลแบบดิจิตอลสำหรับตู้แช่หรือเครื่องทำความเย็น (Defrost Controller) หรือ Defrost Controller รุ่น DEF-01-Series ยังมีระบบการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้ากรณีไฟตก (Under Voltage), ไฟเกิน (Over Voltage) เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์หรือระบบทำความเย็นเสียหาย พร้อมทั้งแสดงผลเมื่อแรงดันสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้สำหรับการแจ้งเตือนได้
 
     ในกรณีที่ต้องการอ่านค่าอุณหภูมิผ่านมือถือ (Smart Phone) หรือเก็บข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นคือ IoT Gateway ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
     • เครื่องวัดและแสดงผลค่าอุณหภูมิ (Temperature Controller) ที่จะต้องมี Port ติดต่อสื่อสาร อาทิ RS-485 Modbus RTU Protocol เป็นต้น
     • Platform Cloud ในรูปแบบของ Web SCADA เพื่อดูค่าผ่าน Computer/Laptop, Smart phone/Tablet
     • V-BOX เพื่อแปลงพอร์ทสื่อสาร อาทิ RS-485/RS-422 หรือ RS-232 ส่งค่าขึ้น Platform Cloud
 
     ซึ่งในปัจจุบันเราอาศัยระบบทำความเย็น (Refrigerator System) มาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตอาหาร, การเก็บรักษาอาหาร, การแช่แข็ง, การทำความเย็นในตู้แช่, ห้องเย็น, โรงน้ำแข็ง เป็นต้น ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและแสดงผลแบบดิจิตอลสำหรับตู้แช่หรือเครื่องทำความเย็น (Digital Refrigerator Controller) หรือ Defrost Controller รุ่น DEF-01-Series ยี่ห้อ Primus ดูค่าอุณหภูมิผ่านมือถือ (Smart Phone) โดยต่อร่วมกับอุปกรณ์เสริม Dongle Module for RS-485 Expansion Module (DEF-01-A3) ดังนี้
 
     เครื่องควบคุมอุณหภูมิและแสดงผลแบบดิจิตอลสำหรับตู้แช่หรือเครื่องทำความเย็น (Digital Refrigerator Controller หรือ Defrost Controller) รุ่น DEF-01-Series ยี่ห้อ Primus

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและแสดงผลแบบดิจิตอลสำหรับตู้แช่หรือเครื่องทำความเย็น
(Digital Refrigerator Controller) หรือ Defrost Controller รุ่น DEF-01-Series ยี่ห้อ Primus ดูค่าอุณหภูมิผ่านมือถือ (Smart Phone)
 
     จากตัวอย่างสามารถอธิบายหลักการได้ดังนี้
     การใช้งานควบคุมความเย็นให้ห้อง Cool Room โดยมี DEF-01-F3 เป็น Controller และใช้ DEF-01-A3 เป็น Port RS-485 เพื่อให้ V-BOX เข้ามาดึงข้อมูลและส่งค่าไปยังระบบ Could โดยผู้ใช้งานสามารถทราบถึงข้อมูลจากที่ไหนก็ได้แค่มี Ethernet ดูผ่าน Smart phone และ PC ได้

     จากการยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและแสดงผลแบบดิจิตอลสำหรับตู้แช่หรือเครื่องทำความเย็น (Digital Refrigerator Controller) หรือ Defrost Controller ดูค่าอุณหภูมิผ่านมือถือ (Smart Phone) ได้ สามารถบอกถึงข้อดีได้ ดังนี้
     • สามารถดูค่า Monitor ผ่าน Smart Phone ได้
     • สามารถคาดการณ์และวางแผนการผลิตได้
     • ช่วยเก็บข้อมูลทำ Report ผ่านระบบ Could
     • ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์คอยจัดเก็บข้อมูล
 
     ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
 
งานห้องเย็น งานคลังวัตถุดิบ งานห้องเย็นเคลื่อนที่
 

Digital Temperature Controller Digital Temperature Controller PID Control Function Temperature Coefficient เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ Single Phase Solid State Relay 3 Phase Solid State Relay

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK