Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอุปกรณ์เพื่อการศึกษาในงบประมาณ 30,000 บาท “ฟรี”
             บริษัท ไพรมัส จำกัด และ บริษัท เดมเทค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
มีความประสงค์ จัดโครงการมอบอุปกรณ์เครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรมเพื่อการศึกษา “ฟรี” ในงบประมาณ 30,000 บาท 
ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษา ระดับ ปวช-ปวส และระดับปริญญาตรี 
             ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ทางสถาบันการศึกษา จะนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้ในการประกอบการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเครื่องมือวัดและควบคุมทางด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษา หากนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาแล้ว
สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการประกอบวิชาชีพในงานภาคอุตสาหกรรมต่อไป (ดูรายละเอียดสินค้า: www.primusthai.com)

*** เงื่อนไขข้อตกลงร่วมกัน ***
1. ทางสถาบันการศึกษา ต้องส่งรูปภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน พร้อมใบความรู้ประกอบการเรียนการสอนมาให้บริษัทฯ หลังจากที่ได้รับมอบอุปกรณ์ 3 เดือน (ส่งเข้า E-Mail: porameth@primusthai.com)
2. ทางสถาบันการศึกษา ส่งใบอนุโมทนาบัตรให้กับทางบริษัทฯ หลังจากที่ได้รับมอบอุปกรณ์ภายใน 15 วัน
3. ทางบริษัทฯ สามารถนำรูปภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน หรือจากเจ้าหน้าที่ที่ไปเก็บภาพนำมาใช้ในการลงเว็บไซด์ หรือ สื่อใน Social ต่างๆ ได้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯในสังคม ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดียิ่งขึ้น

*** หมายเหตุ *** 
ติดต่อประสานงานสำหรับผู้ที่สนใจได้ที่ ปรเมษฐ์ โทร 02-693-7005 ต่อ 274 หรือ porameth@primusthai.com


Down Load : ฟอร์มเอกสารการขอเข้ารับบริจาค
Down Load : เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ