Thailand Web Stat Truehits.net

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

  ชื่่อภาษาไทย     บริษัท ไพรมัส จํากัด
  วันที่จดทะเบียน     11 กุมภาพันธ์ 2536
  ทุนจดทะเบียน     60 ล้านบาท
  การดําเนินงานทางธุรกิจ     ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  ที่ตั้งสํานักงานใหญ่     เลขที่ 119 ซอยสีม่วงอนุสรณ์  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง
    จังหวัดกรุงเทพฯ 10400
    Tel. 02-693-7005 Fax. 02-277-3565
    Email : Sales@primusthai.com
    www.primusthai.com , www.pm.co.th
  ที่ตั้งสาขาชลบุรี      เลขที่ 207/37 หมู่ 9 ถนนสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110
    Tel. 038-763-147,174 Fax. 038-763-057
    Email: lamchabung@primusthai.com
   ที่ตั้งสาขาปทุมธานี     เลขที่ 22/21 หมู่ 9 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120
    Tel. 02-520-3404-6 Fax. 02-520-3408
    Email: pathumtani@primusthai.com
   ที่ตั้งสาขาสมุทรปราการ     เลขที่ 135 หมู่ 2 ถนนเทพารักษ์ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540              Tel.-02-708-2669-3 Fax. 02-708-2670
    Email : samutprakan@primusthai.com
  ที่ตั้งสาขาพระราม 2     เลขที่ 4/21-22 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพฯ 10150
    Tel. 02-451-6338-41 Fax. 02-451-6342
    Email : primusrama2@primusthai.com
  วิสัยทัศน์     " เราจะเป็นผู้นําด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่่มีความทันสมัยและคุณภาพสูง "
  พันธกิจ     1. ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่ดี หลากหลาย มีความทันสมัย
    2. การบริการที่ดีเพื่อนําไปสู่ความประทับใจให้กับลูกค้า 
    3. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
    4. การพัฒนาภาพลักษณ์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักและทําประโยชน์เพื่อสังคม
  นโยบายคุณภาพ    "เราจะผลิตเครื่องวัดและควบคุมด้านไฟฟ้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เราจะให้บริการเพื่อความพึงพอใจ      ของลูกค้าและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพอย่างสมํา่เสมอ"
  ค่านิยม     P ** Positive Thinking   = การคิดบวก
    R ** Responsibility       = ความรับผิดชอบ
    I  ** Integrity                 = ความซื่อสัตย์ 
    M ** Moral                    = จริยธรรม
    U ** Unity                     = ความสามัคคี
    S ** Service Mind        = บริการเพื่อความประทับใจ
ประวัติบริษัท
  2536        ก่อตั้งบริษัท ไพรมัส จํากัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2536 ซึ่งในระยะแรกเป็นการ นําเข้าสินค้า           จากประเทศโซนยุโรปและญี่ปุ่ น เข้ามาจําหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์               CELDUC , ECOFIT , TOHO และ OPTEX 
  2537       เริ่มต้นสร้างทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ด้วยการออกแบบสินค้า  เพื่อให้ตรงกับความต้องการ         ของตลาดอุตสาหกรรม  โดยสินค้าประเภทแรกได้แก่  เครื่องป้องกันโหลดเสียหายจากกระแสเกิน          และเครื่องตั้งเวลา  ภายใต้เครื่องหมายการค้า  PRIMUS  และในเวลาต่อมาบริษัทฯ  จึงเริ่มผลิตสินค้า      ประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น เครื่องควบคุมอัตโนมัติ , อุปกรณ์แปลงสัญญาณต่างๆ  เซนเซอร์        วัดอุณหภูมิ และเครื่องนับจำนวน ฯลฯ
  2538       ก่อตั้งแผนกผลิต  1  เพื่อผลิตสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมทางไฟฟ้า                  เพื่อใช้ใช้โรงงานอุตสาหกรรม เช่น จอแสดงผลแบบดิจิตอล สำหรับวัดค่าความเร็วรอบ , อุณหภูมิและ      โวลล์แอมป์ 
  2543       ก่อตั้งแผนกผลิต  2  เพื่อผลิตสินค้าประเภทฮีตเตอร์ , เทอร์โมคัปเปิ้ล ,และลูกลอยวัดระดับน้ำ        สำหรับงานอุตสาหกรรม และดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการผลิต โดยซื้อ KNOWHOW และ        ส่งพนักงานเพื่ออบรมเรียนรู้การออกแบบ รวมทั้ง การผลิตที่ประเทศมาเลเซีย
  2548       พัฒนาขบวนการผลิตของแผนกผลิต 1 ให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยการดำเนินงานติดตั้งเครื่องจักร   SMT LINE (Surface Mount Technology) ทดแทนการประกอบแบบ Manual เพื่อให้ได้ขบวนการ         ผลิตที่ได้มาตรฐานและรวดเร็ว 
  2548       ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบ ISO 9001 : 2000  เป็นการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ   ตามมาตรฐานและประกันคุณภาพ โดยเป้าหมายเพื่อการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ด้วยนโยบาย           คุณภาพของบริษัท 
  2550       เริ่มเปิดสาขาแรกในนามบริษัท ไพรมัส จำกัด สาขาชลบุรี
  2551       ก่อตั้งแผนกผลิต 3 เพื่อผลิตสินค้าประเภทแอร์คอนดิชั่น สำหรับรักษา   อุณหภูมิและความชื้น         ภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  2552       เปิดอีก  3  สาขา ในนามบริษัท ไพรมัส จำกัด คือ สาขาปทุมธานี , สาขา  สมุทรปราการ               และสาขาพระราม 2 
  2554       แยกส่วนงานการผลิตทั้งหมดออกเป็นบริษัทย่อยในเครือนาม " บริษัท ไพรมัส ซอร์ซ จำกัด             "   และขอรับการสนับสนุนการลงทุนจาก  BOI  เมื่อวันที 27 ธันวาคม 2554
  2554       ทางบริษัทได้รับเครื่องหมาย  CE  Mark  เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพด้านความปลอดภัย ของยุโรป 
  2557       ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบ  ISO 9001 : 2008  เป็นการรับรองระบบการ บริหารงานคุณภาพ   ตามมาตรฐานและประกันคุณภาพ  โดยเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการ บริการลูกค้าเป็นหลัก
  2557       แผนกผลิต 1 ได้รับรางวัล 5S MODEL  AWARD 2014 เป็นการรับรองด้านระบบ สภาพแวดล้อม    ในการทำงาน
  2560       แผนกผลิต 2 และแผนกผลิต 3 ได้รับรางวัล 5S MODEL  AWARD 2017 เป็นการรับรอง               ด้านระบบ สภาพแวดล้อมในการทำงาน