Thailand Web Stat Truehits.net


                                                                                                                                    

  ชื่่อภาษาไทย     บริษัท ไพรมัส จํากัด
  วันที่จดทะเบียน     2 กุมภาพันธ์ 2536
  ทุนจดทะเบียน     90 ล้านบาท
  การดําเนินงานทางธุรกิจ     ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ยี่ห้อ Primus"
  ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน         บริษัท ไพรมัส จำกัด (สาขาที่ 00012) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105536011803
118/60 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
118/60 Moo 18 Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120 Tel. 02-693-7005
Fax. 02-147-4206 Email : Sales@primusthai.com www.primusthai.com , www.pm.co.th
  ที่ตั้งสาขาชลบุรี      เลขที่ 207/37-38 หมู่ 9 ตำบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110 Tel. 038-763-147,174 Fax. 038-763-057 Email: lamchabung@primusthai.com
   ที่ตั้งสาขาปทุมธานี     เลขที่ 22/21 หมู่ 9 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 Tel. 02-520-3404-6 Fax. 02-520-3408 Email: pathumtani@primusthai.com
   ที่ตั้งสาขาสมุทรปราการ     เลขที่ 135 หมู่ 2 ถนนเทพารักษ์ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570  Tel.-02-708-2669-3 Fax. 02-708-2670 Email : samutprakan@primusthai.com
  ที่ตั้งสาขาพระราม 2     เลขที่ 4/21-22 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพฯ 10150 Tel. 02-451-6338-41 Fax. 02-451-6342 Email : primusrama2@primusthai.com
  วิสัยทัศน์     " เราจะเป็นผู้นําด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่่มีความทันสมัยและคุณภาพสูง "
  พันธกิจ     1. ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่ดี หลากหลาย มีความทันสมัย
    2. การบริการที่ดีเพื่อนําไปสู่ความประทับใจให้กับลูกค้า 
    3. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
    4. การพัฒนาภาพลักษณ์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักและทําประโยชน์เพื่อสังคม
  นโยบายคุณภาพ    "เราจะผลิตเครื่องวัดและควบคุมด้านไฟฟ้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เราจะให้บริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพอย่างสมํา่เสมอ"
  ค่านิยม     P ** Positive Thinking   = การคิดบวก
    R ** Responsibility       = ความรับผิดชอบ
    I  ** Integrity                 = ความซื่อสัตย์ 
    M ** Moral                    = จริยธรรม
    U ** Unity                     = ความสามัคคี
    S ** Service Mind        = บริการเพื่อความประทับใจ
ประวัติบริษัท
  2536        ก่อตั้งบริษัท ไพรมัส จํากัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 ซึ่งในระยะแรกเป็นการ นําเข้าสินค้าจากประเทศโซนยุโรปและญี่ปุ่น เข้ามาจําหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์  CELDUC , ECOFIT , TOHO และ OPTEX *** ปัจจุบันสินค้าน้ำเข้าจำหน่ายในนามบริษัท เดมเทค จำกัด บริษัท เดมเทค จำกัด
  2537       เริ่มต้นสร้างทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ด้วยการออกแบบสินค้า  เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม  โดยสินค้าประเภทแรกได้แก่  เครื่องป้องกันโหลดเสียหายจากกระแสเกินและเครื่องตั้งเวลา  ภายใต้เครื่องหมายการค้า  PRIMUS  และในเวลาต่อมาบริษัทฯ  จึงเริ่มผลิตสินค้าประเภทอื่น ๆอีกมากมาย อาทิเช่น เครื่องควบคุมอัตโนมัติ , อุปกรณ์แปลงสัญญาณต่างๆ  เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และเครื่องนับจำนวน ฯลฯ
  2538       ก่อตั้งแผนกผลิต  1  เพื่อผลิตสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมทางไฟฟ้าเพื่อใช้ใช้โรงงานอุตสาหกรรม เช่น จอแสดงผลแบบดิจิตอล สำหรับวัดค่าความเร็วรอบ , อุณหภูมิและโวลล์แอมป์ 
  2543       ก่อตั้งแผนกผลิต  2  เพื่อผลิตสินค้าประเภทฮีตเตอร์ , เทอร์โมคัปเปิ้ล ,และลูกลอยวัดระดับน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรม และดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการผลิต โดยซื้อ KNOWHOW และส่งพนักงานเพื่ออบรมเรียนรู้การออกแบบ รวมทั้ง การผลิตที่ประเทศมาเลเซีย
  2548       พัฒนาขบวนการผลิตของแผนกผลิต 1 ให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยการดำเนินงานติดตั้งเครื่องจักร SMT LINE (Surface Mount Technology) ทดแทนการประกอบแบบ Manual เพื่อให้ได้ขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและรวดเร็ว 
  2548       ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบ ISO 9001 : 2000  เป็นการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานและประกันคุณภาพ โดยเป้าหมายเพื่อการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ด้วยนโยบายคุณภาพของบริษัท 
  2550       เริ่มเปิดสาขาแรกในนามบริษัท ไพรมัส จำกัด สาขาชลบุรี
  2551       ก่อตั้งแผนกผลิต 3 เพื่อผลิตสินค้าประเภทแอร์คอนดิชั่น สำหรับรักษาอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  2552       เปิดอีก  3  สาขาในนามบริษัท ไพรมัส จำกัด คือ สาขาปทุมธานี , สาขาสมุทรปราการ และสาขาพระราม 2 
  2554       แยกส่วนงานการผลิตทั้งหมดออกเป็นบริษัทย่อยในเครือนาม " บริษัท ไพรมัส ซอร์ซ จำกัด "และขอรับการสนับสนุนการลงทุนจาก  BOI  เมื่อวันที 27 ธันวาคม 2554
  2554       ทางบริษัทได้รับเครื่องหมาย  CE  Mark  เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพด้านความปลอดภัย ของยุโรป 
  2557       ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบ  ISO 9001 : 2008  เป็นการรับรองระบบการ บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานและประกันคุณภาพ  โดยเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการ บริการลูกค้าเป็นหลัก
  2557       แผนกผลิต 1 ได้รับรางวัล 5S MODEL  AWARD 2014 เป็นการรับรองด้านระบบ สภาพแวดล้อม ในการทำงาน
  2560       แผนกผลิต 2 และแผนกผลิต 3 ได้รับรางวัล 5S MODEL  AWARD 2017 เป็นการรับรองด้านระบบ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
  2563       ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับรองใหม่ภายใต้การรับรองของบริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)  จำกัด เป็นการรับรองระบบ  ISO 9001 : 2015  เป็นการรับรองระบบการ บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานและประกันคุณภาพ  โดยเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการ บริการลูกค้าเป็นหลัก
  2563                                                                                                                                                                                            บริษัท ไพรมัส จำกัด แต่งตั้งให้บริษัท เดมเทค จำกัด บริษัท เดมเทค จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 Tel. 02-693-7005 Fax. 02-277-3565 Email : sales_tht@themtech.co.th จำหน่ายสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ ยี่ห้อ TOHO, OPTEX, AECO, CELDUC, UNITRONIC เป็นต้น 
  2563

 บริษัท เดมเทค จำกัด ได้รับรองระบบ  ISO 9001 : 2015  เป็นการรับรองระบบการ บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานและประกันคุณภาพ  โดยเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการ บริการลูกค้าเป็นหลัก

 2566

      บริษัทฯ ได้ดำเนินการย้ายโรงงานและสำนักงานไปยังที่ตั้งใหม่ 118/60 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โดยเริ่มงานที่ตั้งใหม่ วันที่ 16 ตุลาคม 2566
      สำหรับที่ตั้งเดิม ทางบริษัทฯ ให้เปลี่ยนเป็นสาขารัชดาภิเษก โดยใช้ชื่อ บริษัท ไพรมัส จำกัด
(สาขารัชดาภิเษก)
เลขที่ 119 ซ.สีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 Tel : 02-227-8027 Fax : 02-276-7221,02-277-1912


ด้วยบริษัท ไพรมัส จำกัด และ บริษัท เดมเทค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
ปัจจุบันดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี โดยสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่ ซ.สีม่วงอนุสรณ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพฯ

          ด้วยความต้องการสินค้าประเภทเครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่มากขึ้นจากลูกค้า จึงส่งผลให้ บริษัทฯ มีนโยบายขยายการผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มงานภาคอุตสาหกรรม อาทิ โรงงาน, ประกอบตู้,
สร้างเครื่อง, รับเหมา, เกตรกรรม, หน่วยงานราชการ ฯลฯ ทั้งใน และต่างประเทศ
 

            ปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการย้ายโรงงานและสำนักงานไปยังที่ตั้งใหม่ 118/60 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โดยเริ่มงานที่ตั้งใหม่ วันที่ 16 ตุลาคม 2566


   
              
 DOWNLOAD CERTIFICATION-PRIMUS-THEMTECH CLICK