Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

 

   สารแม่เหล็ก ในธรรมชาตินั้นมีหินชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถที่จะดึงดูดโลหะบางชนิดได้ เช่น เหล็ก หินชนิดนี้เรียก ว่า แร่เหล็กแมกนิไทต์ การที่แร่เหล็กสามารถดึงดูดวัตถุที่เป็นเหล็กได้เรียกว่า มีอำนาจแม่เหล็กและแม่เหล็กชนิดนี้เรียกว่า แม่เหล็กธรรมชาติ ค่าต่างๆ ที่ควรทราบเกี่ยวกับแม่เหล็ก ขั้วแม่เหล็ก(pole)ขั้วแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็กแต่ละแท่งจะมี2ขั้ว คือขั้วเหนือและขั้วใต้อำนาจแม่เหล็กที่แสดงออกมานั้นจะเกิดได้สองลักษณะคือ การผลักกันและการดูดกัน การที่ขั้วแม่เหล็ก ผลักกันเนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็ก(Flux line)พุ่งสวนทางกัน เช่น เมื่อนำขั้วเหนือมาวางใกล้กับขั้วเหนือหรือขั้วใต้วางใกล้กับขั้วใต้ก็จะ เกิดการผลักกัน(ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ 2549 :182) เส้นแรงแม่เหล็ก และสนามแม่เหล็ก เส้นแรงแม่เหล็ก หมายถึง ส่วนของอำนาจแม่เหล็กซึ่งเดินทางระหว่างขั้วแม่เหล็กทั้งสองเป็นเส้นทางที่ แน่นอนบริเวรใดที่เส้นแรงแม่เหล็กเดินทางผ่าน บริเวณนั้นจะมีอำนาจแม่เหล็กและเรียกว่าสนามแม่เหล็ก โดยปกติอำนาจแม่เหล็กที่แสดงออก เช่น การดึงดูดวัตถุที่เป็นเหล็กเป็นต้นและจะแสดงได้ในเวลาบริเวณที่มีเส้นแรงแม่ เหล็กเดินทางไปถึง หรือบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก เท่านั้น (ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ 2549 :179) เส้นโค้งกำเนิดแม่เหล็ก เส้นโค้งกำเนิดแม่เหล็กเป็นเส้นโค้งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่น ของเส้นแรงแม่เหล็ก Bกับความเข็มของสนามแม่เหล็กHโดยความเข็มของสนามแม่เหล็ก จะขึ้นอยู่กับค่ากระแสไฟฟ้าI และจำนวนรอบที่พันของขดลวดNที่พันอยู่บนแกนของสารที่เป็นสารแม่เหล็ก ถ้ากำหนดให้ความยาวเฉลี่ยของแกนIและจำนวนรอบที่พันมีค่าคงที่ วัสดุแต่ละชนิดที่เป็นสารแม่เหล็กจะมีลักษณะเส้นโค้ง B-H ที่คล้ายคลึงกันแต่จะมีความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กต่างกันโดยที่ความเข็ม ของสนามแม่เหล็กเท่ากันทั้งนี้เพราะว่าวัสดุที่เป็นสารแม่เหล็กมีค่าความซาบ ซึมได้ไม่เท่ากัน ถ้าสารชนิดใดมีค่าความซาบซึมได้มากกว่าก็จะให้ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่ เหล็กมากกว่า

ขอบคุณข้อมูลจาก wikipedia