Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     ในปัจจุบันงานด้านอุตสาหกรรมอาหารและยา, อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมโลหะ, ระบบการขนส่งสินค้าหรือแม้แต่ภาคเกษตรกรรม ล้วนแล้วต้องมีการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการให้มีคุณภาพที่ดีหรือมีการรับรองกระบวนการผลิตต่าง ๆ ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ, เก็บวัตถุดิบ, เบิกวัตถุดิบ, ระหว่างกระบวนการผลิต, การทดสอบผลิตภัณท์ก่อนส่งมอบ, การจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป ตลอดจนการส่งมอบสินค้าถึงลูกค้า ซึ่งทุกกระบวนการที่กล่าวมานี้จะต้องมีการควบคุณภาพและต้องมีข้อมูลไว้สำหรับตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าแต่ละกระบวนการได้ทำตามเกณฑ์มาตารฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ เช่น วัตถุดิบบางตัวหรือสินค้าบางอย่างมีการจัดเก็บในห้องหรือพื้นที่ที่ต้องมีการควบคุมค่าอุณหภูมิ, ความชื้น ให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ หรือการขนส่งสินค้าบางอย่าง เช่น อาหาร, เครื่องดื่มหรือยา ระหว่างการขนส่งจากที่หนึ่งไปอีกทีหนึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิตามที่กำหนดไว้หรือไม่ เพราะสินค้าบางประเภทอาจมีผลต่ออายุของสินค้าด้วย
 
     นอกจากอุณหภูมิและความชื้นแล้ว ในปัจจุบันข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่ส่วนใหญ่ต้องการทราบก็คือข้อมูลในส่วนของต้นทุนในการใช้พลังงาน ทั้งด้านไฟฟ้า, น้ำ, น้ำมัน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าในกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใด ๆ ก็ตาม เรื่องคุณภาพสินค้าและต้นทุนการใช้พลังงานมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก หากเรามีการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้  จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก ทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือเป็นข้อมูลในการรับประกันคุณภาพกระบวนการผลิตเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นได้
 
     โดยวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่สามารถบันทึกข้อมูล (Recoder), ความชื้น (Humidity), อุณหภูมิ (Temperature) สัญญาณต่าง ๆ ทางไฟฟ้า เช่น 4-20mA, 0-10Vdc, การใช้พลังงานไฟฟ้ากิโลวัตต์ฮาว (Kwh), แรงดันไฟฟ้า (Volt), กระแสไฟฟ้า (Amp) เป็นต้น โดยมีรูปแบบของตัวบันทึกค่าต่าง ๆ ดังนี้
 
     การเก็บข้อมูลแบบเครื่องบันทึก (Recorder) ดังรูป
 
Paperless Recorder (TRM-20 Series) Recorder (TRM-10C Series) Portable Recorder (CENTER 500)
เครื่องบันทึกแบบไม่ใช้กระดาษ เครื่องบันทึกแบบใช้กระดาษ เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา

     การเก็บข้อมูลแบบเครื่องบันทึก (Recorder) เป็นการเก็บข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์เครื่องมือวัดค่าต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม เช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ Thermocouple, RTD, สัญญาณอนาล็อกทางไฟฟ้า 4-20mA, 0-10Vdc, อุปกรณ์วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น (Temperature Humidity Sensor), อุปกรณ์วัดแรงดัน (Pressure Transmitter) เป็นต้น ซึ่งค่าอุณหภูมิ, ความชื้น, ความดันต่าง ๆ ที่วัดได้ จะนำมาต่อร่วมกับเครื่องบันทึกค่า (Recorder) เพื่อทำการบันทึกค่าลงในเครื่องบันทึกข้อมูลที่มีทั้งแบบใช้กระดาษ (Recorder), เครื่องบันทึกข้อมูลแบบไม่ใช้กระดาษ (Paperless Recorder) และเครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา (Portable Recorder) เป็นต้น
 
     การเก็บข้อมูลแบบ Data Logger โดยรับข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน RS-485 และบันทึกข้อมูลลงใน SD Card ทำให้ง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้งาน ดังรูป
 

รูปเครื่องเก็บข้อมูลแบบ Data Logger KM-18
 
     การเก็บข้อมูลแบบ Data Logger เป็นการเก็บข้อมูลจากการบันทึกค่าของอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านค่าจาก Meter, Indicator, Temperature Controller ผ่าน RS-485 มาบันทึกข้อมูลลง SD Card หรือหน่วยความจำภายในตัวเครื่อง แล้วทำการบันทึกค่าที่วัดได้และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้ โดยเชื่อมต่อกับ Computerได้ และสามารถต่อพ่วงกับอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 32 ตัว มี Software เพื่อการจัดเก็บค่าและนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ในการวางแผนได้
 
     ข้อดีของการเก็บข้อมูลของเครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น 4-20mA, 0-10Vdc แบบไม่ใช้กระดาษ (Paperless Recorder) หรือ การเก็บข้อมูลแบบ Data Logger นี้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษบันทึกค่าและการป้องกันการสูญหายของข้อมูลได้
 
     การประยุกต์ใช้งาน การเก็บข้อมูลของพลังงานทางไฟฟ้าแบบ Data Logger โดยต่อพ่วงกับอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 32 ตัว
 

รูปแสดงการเชื่อมต่อ Data Logger ต่อพ่วงกับอุปกรณ์ Multi Function Meter KM-07 สูงสุด 32 ตัว

 

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK