Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนประกอบของอุปกรณ์การดูและรักษาการซ่อมแซม
 
เครื่อง ควบคุมอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามค่าอุณหภูมิ ที่กำหนดไว้ โดยจะนำมาใช้ในการสั่งการให้กับอุปกรณ์สำหรับทำความร้อนหรืออุปกรณ์ทำความ เย็น ทำงาน ตามที่ได้ตั้งค่าอุณหภูมิไว้ การนำมาใช้งานและการควบคุมก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้งาน
 
ต้วอย่างเครื่องควบคุมอุณภูมิ
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

เครื่อง วัดอุณหภูมิก็จะมีส่วนที่รับอุณหภูมิ (input) จากหัววัดอุณหภูมิ หรือที่เรียกกันว่าเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแล้วมาแสดงผลที่หน้าจอ Display พร้อมกับควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามค่าที่ได้กำหนดไว้ หากอุณหภูมิไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ก็จะมีในส่วนของการสั่งงาน (output) สั่งงานให้อุปกรณ์สำหรับทำความร้อนหรืออุปกรณ์ทำความเย็นทำงานให้ได้ตาม ค่าที่กำหนดไว้
 
หัววัดอุณหภูมิ
วัดอุณหภูมิ,Pt100,RTD
 
ตัวทำความร้อน Heater
Hrater,ฮีตเตอร์

 
ตัวอย่างวงจรในการนำไปใช้งาน
การ ต่อวงจรและการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิจะมีข้อแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่ กับผู้ผลิต ก่อนการนำไปใช้งานควรมีการศึกษาจากคู่มือของเครื่องควบคุมอุณหภูมินั้นๆ