Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

Wiring Duct ในตู้คอนโทรลมีแบบไหนบ้าง
                Wiring Duct หรือ เรียกว่า รางเก็บสายไฟ, รางเก็บสาย Lan, รางเก็บสายโทรศัพท์ เพื่อเก็บสายให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถ้าหากมีสายไฟเยอะๆ อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่บริเวณนั้น และการใช้รางสำหรับเก็บสายไฟ (Wiring Duct) ทำให้ง่ายต่อการตรวจเช็คกรณีที่ต้องการเปลี่ยนหรือการต่อใช้งานอุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรล
              ซึ่งรางเก็บสายไฟ (Wiring Duct) มีการใช้ตามลักษณะงานที่หลากหลาย เช่น งานเก็บสายตามอาคาร สำนักงาน, งานเก็บสายไฟในตู้คอนโทรลในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ซึ่งในหัวข้อนี้เราจะขอยกตัวอย่าง Wiring Duct ยี่ห้อ IBOCO แต่ละประเภทที่นิยมใช้ในตู้คอนโทรลกัน (ดังรูป)

                                รูป Wiring Duct ชนิดต่างๆ ยี่ห้อ IBOCO

Wiring Duct แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทหลักๆได้ ดังนี้

1. นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริม 
(Accessories) ในการติดตั้งร่วมกับราง
เพื่อเก็บสายไฟ (Wiring Duct)


2.Wiring Duct แบบทึบพร้อมฝาปิด (Cover) เหมาะสำหรับงานเก็บสายไฟ
เพื่อป้องกันฝุ่นหรือ น้ำ,น้ำมัน เป็นต้น


3.Wiring Duct แบบทึบใช้ร่วมกับ (Cable Gland) เหมาะสำหรับงานเดินท่อ
สายไฟ หรือ งานลิฟท์ ที่ต้องการแยกสายไฟในแต่ละชั้น


นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริม (Accessories) ในการติดตั้งร่วมกับรางเพื่อเก็บสายไฟ (Wiring Duct)

ข้อแนะนำ ในการเลือกใช้งานราง Wiring Duct
 ควรเลือกรางที่มีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดี ไม่ทำให้เกิดประกายไฟ สำหรับราง Wiring Duct ยี่ห้อ IBOCO นี้มีมาตรฐานในการเจาะรู(DIN 43659) เพื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมได้ ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ ที่ถูกออกแบบเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน โดยทำร่องไว้เพื่อใช้ในการหักซี่ของรางได้ด้วยมือ ไม่จำเป็นต้องใช้คีมหรือเครื่องมือต่างๆ ในกรณีที่ต้องการหักที่ฐานด้านขอบราง ก็สามารถตัดขอบด้านข้างและหักด้วยมือ (ดังรูป)